Om myndigheten

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Historiska museet och Kung. Myntkabinettet samt museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver också sedan 2015 arkeologisk uppdragsverksamhet.

Vårt arbete sker till stor del i samverkan med andra myndigheter, institutioner och organisationer, allmänhet, forskare samt det civila samhället. Denna samverkan är en starkt bidragande faktor i utvecklingen av vår verksamhet. Myndigheten har också ett särskilt uppdrag att stödja regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde.

Myndighetens kärnverksamhet kan delas in i tre huvudprocesser; arkeologisk uppdragsverksamhet, samlingsutveckling, samt kommunikation och publikutveckling. Kopplat till dessa huvudprocesser sker forskning och utveckling. Utöver kärnverksamheten ryms inom myndigheten också styr- och stödfunktioner.

Sedan 2015 har myndigheten ett insynsråd. Rådets uppgift är i huvudsak att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, att ge myndighetschefen råd och stöd samt att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i myndighetens verksamhet. Rådets ledamöter är: Anders Högberg, docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet; Eskil Franck, docent i teologi och tidigare överintendent vid Forum för levande historia; Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen och Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen.